Regulamin

Regulamin korzystania z Systemu


§ 1
Definicje

1. Regulamin - niniejszy dokument;
2. System – teleinformatyczny system obsługi zgłoszeń umożliwiający zgłaszanie, za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, według określonych kategorii, informacji dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej Miasta Bydgoszczy, a także za pomocą którego Usługodawca może informować Użytkowników o wydarzeniach z życia Miasta Bydgoszczy oraz odpowiadać na zadane pytania. W skład Systemu wchodzi:
        a) Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna, w ramach której świadczone są usługi drogą elektroniczną na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu mobilnym. Aplikację  można pobrać ze sklepu Google Play (dla systemu Android) oraz App Store (dla systemu iOS).
        b) Serwis - portal internetowy za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.

SYSTEM NIE SŁUŻY DO PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ O NAGŁYCH ZDARZENIACH, NP. WYPADKACH, POŻARACH, KATASTROFACH  ORAZ O INNYCH SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU LUB ŻYCIU, KTÓRE  POWINNY BYĆ ZGŁASZANE NA NUMERY ALARMOWE; NIE SŁUŻY RÓWNIEŻ DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ NIE JEST FORMĄ ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIONYM WYKROCZENIU.

3. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie Regulaminu; polegająca na umożliwieniu komunikacji między Użytkownikiem i Usługodawcą za pośrednictwem Systemu;
4. Usługodawca – Urząd Miasta Bydgoszczy, z siedzibą 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, który jest jednocześnie Administratorem Systemu,
5. Wykonawca Zgłoszeń – komórki jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy wymienione w Zarządzeniu, które odpowiadają za realizację zgłoszenia i są zobowiązani do bieżącej aktualizacji statusu zgłoszenia i rozwiązanie zgłoszonego problemu;
6. Strony – Usługodawca i Użytkownik;
7. Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt. 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci (np. komputer, laptop), w tym także końcowe urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet);
8. Użytkownik – każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, korzystająca z Systemu za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu;
9. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który założył konto w Systemie poprzez Aplikację;
10. Komunikat - informacja lub powiadomienie Push o wydarzeniach z życia Miasta Bydgoszczy lub informacje ze strony Systemu;
11. Zgłoszenie – tekstowa lub fotograficzna informacja dotycząca nieprawidłowości w funkcjonowaniu elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej Miasta Bydgoszczy, wprowadzone do Systemu przez Użytkownika.

§ 2
Postanowienia ogólne


1. Usługodawca jest jednostką samorządu terytorialnego.
2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w każdym dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pracy Urzędu:
― korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: Urząd Miasta Bydgoszczy, „Dbamy o Bydgoszcz”, 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,
― przez pocztę elektroniczną na adres email: aplikacjamobilna@um.bydgoszcz.pl
3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady oraz warunki korzystania z Usług dostępnych w Systemie.
4. Używanie Systemu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Rejestracja danych kontaktowych w Systemie jest jednoznaczna z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zgłoszeń i powiadamiania.
6. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać celowego zakłócania działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy a także nie dokonywać samowolnych ingerencji i zmian w Systemie.

§ 3
Rodzaje Usług

1. Usługodawca świadczy:
        a) usługę obsługi Zgłoszeń Użytkowników polegającą na umożliwieniu przesłania przez Użytkownika, przez System, informacji tekstowej lub fotograficznej z opisem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu elementów infrastruktury w przestrzeni publicznej Miasta Bydgoszczy i na przekazywaniu ich odpowiednim służbom, w celu podjęcia interwencji, lub umożliwieniu przesłania pytania oraz udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na pytanie,
        b) usługę powiadamiania – polegającą na umieszczaniu, przez Usługodawcę, w ogólnodostępnej części Systemu, komunikatów oraz powiadomień, wydarzeń.
2. Usługi świadczone przez Usługodawcę są usługami nieodpłatnymi. Użytkownik ponosi jedynie koszty zgodnie z umowami łączącymi go z operatorami telekomunikacyjnymi.
3. Korzystanie z Systemu dozwolone jest tylko w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacjach wymagających podjęcia interwencji odpowiednich służb.
4. Zgłoszenie może być publikowane w Systemie po weryfikacji przez Usługodawcę.
5. Treść Zgłoszenia musi odpowiadać wybranej kategorii Zgłoszeń.
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia związane z naruszeniem praw osób trzecich.
7. Zgłoszenia zidentyfikowane jako duplikaty zgłoszeń już zarejestrowanych w Systemie lub zawierające niepełny, niezrozumiały lub nieprecyzyjny opis (w tym także nieprecyzyjne określenie lokalizacji, uniemożliwiające podjęcie interwencji), lub niezgodne z kategorią Zgłoszeń, zostaną odrzucone. W takim przypadku Wykonawca Zgłoszenia zobowiązany jest zamieścić stosowną informację z uzasadnieniem o realizacji zgłoszenia „pod numerem”. Wykonawca w przypadku duplikatu zgłoszenia powinien powiązać je w Systemie tematycznie z wcześniejszymi zgłoszeniami.
8. Przyjęcie Zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki przez Usługodawcę, co nie jest jednoznaczne z jego realizacją.
9. System obsługiwany jest w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz pozostałych Wykonawców, w zakresie przypisanych kategorii zgłoszeń.

§ 4
Rejestracja, zarządzanie kontem i zasady korzystania

1. Z Systemu może korzystać każda osoba fizyczna.
2. Użytkownicy mogą korzystać z Systemu, jako zarejestrowani Użytkownicy.
3. System dostępny jest w sklepie Google Play/App Store.
4. Rejestracja w Systemie powoduje utworzenie konta Użytkownika, w którym dostępne będą:
     ― podane przy rejestracji dane profilowe Użytkownika,
     ― lista zgłoszonych przez Użytkownika Zgłoszeń oraz ich bieżący status.
5. Informacja w profilu Użytkownika o numerze telefonu umożliwia kontakt odpowiednim służbom interweniującym w zgłoszonej sprawie.
6. Użytkownik może zarejestrować się poprzez:
     1) zalogowanie się do Systemu:
        a) kontem na portalu społecznościowym – Facebook lub
        b) kontem dla usługi Google lub
     2) założenie konta w Systemie.
7. Konto zarejestrowanego Użytkownika, jest aktywne w Systemie.
8. W celu założenia konta w Systemie Użytkownik wprowadza następujące dane profilowe - zwane dalej „danymi profilowymi” :
        a) adres email – który stanowić będzie login,
        b) imię i nazwisko,
        c) hasło,
        d) telefon - fakultatywnie.
9. Dane profilowe nie są publikowane w ogólnodostępnej części Systemu, a Użytkownik może je zmienić w każdym czasie.
10. Użytkownik zobowiązany jest podać i utrzymywać dane profilowe zgodne ze stanem faktycznym.
11. Po poprawnym podaniu danych profilowych, Użytkownik otrzymuje, na podany adres email, link aktywacyjny. Po kliknięciu w przesłany link, konto Użytkownika zostaje aktywowane.
12. Login Użytkownika wraz z hasłem, wykorzystywane są do uwierzytelniania Użytkownika w trakcie logowania do Systemu.
13. Dokonując rejestracji w Systemie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
14. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego hasła osobom trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa. W przypadku uzyskania hasła przez osobę trzecią, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło.
15. Rezygnacja ze świadczonej usługi przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie konta z Aplikacji lub Serwisu.
16. Użytkownik może wskazać adres miejsca zdarzenia za pomocą automatycznej lokalizacji (wymagany włączony GPS) lub zaznaczenie punktu na mapie lub edytowanie adresu. Następnie wskazuje właściwą kategorię i podkategorię oraz uzupełnia opis. Istnieje możliwość dodania maksymalnie 3 zdjęć ułatwiających lokalizację zgłoszenia, które nie będą podlegały publikacji.
17. Zgłoszenia zweryfikowane przez Moderatora są publikowane w ogólnodostępnej części Systemu do 48 godzin. Opisy mogą być moderowane przez Usługodawcę.
18. Administrator i Moderator Usługodawcy jest uprawniony do dokonywania wszelkich zmian w Systemie, w tym zmian w Zgłoszeniach Użytkowników.

§ 5
Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że System wykorzystuje połączenie internetowe do wielu funkcji, a za dostęp do sieci Internet lub transmisję danych może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem operatora (dostawcy).
2. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu podczas korzystania z Systemu, a w szczególności za treść Zgłoszeń.
3. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
     a) naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i dobre obyczaje, używane wulgaryzmów i treści obraźliwych,
     b) wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
     c) zawierających treści pornograficzne,
     d) pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm,
     e) propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne,
     f) uznawanych za spam lub reklamę,
     g) zamieszczania w treści zgłoszenia danych osobowych.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z prawem działania w Systemie, w tym także za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich, a także za ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowej odmowy świadczenia Usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.

 

§ 6
Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca jest podmiotem udostępniającym drogą elektroniczną System, mający służyć rozwijaniu idei społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności System wspiera aktywności obywatelskie dotyczące przestrzeni publicznej umożliwiając Użytkownikom zgłaszanie problemów do właściwych jednostek oraz umożliwiając komunikację związaną z ich rozwiązywaniem.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Systemu, a także za utratę danych Użytkownika, powstałą w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Usługodawcy podjętego w celu poprawy Systemu. Usługodawca zobowiązuje się, w miarę możliwości, informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach w funkcjonowaniu Systemu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
3. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z prawem lub Regulaminem, wykorzystywaniu kont Użytkowników.
4. Zawartość Systemu jest dostarczana w formie „jest, jaki jest”, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, z wyłączeniem wszelkiej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, co do treści lub sposobu funkcjonowania Systemu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Systemu, a także za treści w nim zawarte i nie udziela żadnych gwarancji, w tym także gwarancji przydatności do określonego celu, lub braku ukrytych, lub innych wad, lub braku błędów. W szczególności Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za:
        a) treści zamieszczane przez Użytkowników w Systemie, w tym za treść zamieszczanych Zgłoszeń i komentarzy,
        b) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem treści przez Użytkowników,
        c) sposób, w jaki konta Użytkownika będą wykorzystywane przez Użytkowników,
        d) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego i awarii sieci energetycznej,
        e) szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje System, a mianowicie (m.in.) GPS i GPRS,
        f) szkody powstałe w wyniku braku ciągłości dostarczania Usług, będącej następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
        g) szkody powstałe w związku z udostępnieniem, bądź korzystaniem z Systemu, przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem Systemu,
        h) realizację Zgłoszeń, które zostały odrzucone,
        i) za prawidłowe działanie Systemu na urządzeniu użytkowanym przez Użytkownika, przy czym Usługodawca podejmuje wszelkie działania, aby spektrum obsługiwanych
        urządzeń było jak największe.

§ 7
Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta została w „Obowiązku informacyjnym” opublikowanym w Systemie.

§ 8
Wymagania techniczne


1. System stosuje pliki cookies.
2. Użytkownik, w celu korzystania z Systemu, powinien zapewnić następujące wymagania techniczne:
     1) przez Serwis:
        a. przeglądarka internetowa dedykowana dla systemu operacyjnego,
        b. aktywne połączenie internetowe,
        c. odpowiednie ustawienia dotyczące obsługi plików cookies,
     2) przez Aplikację:
        a. system operacyjny Android w wersji min. 5.0, lub iOS w wersji min. 11.0,
        b. aktywne połączenie internetowe.
     3) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego przeszkody, które uniemożliwiają lub utrudniają skorzystanie z Systemu.

§ 9
Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług, mogą być wysyłane i uwzględnione w terminie do 14 dni od dnia zmiany statusu na np. „Wykonane” na adres  aplikacjamobilna@um.bydgoszcz.pl. Po upływie niniejszego terminu należy dokonać nowego zgłoszenia.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, email, telefon Użytkownika oraz wskazanie sprawy wraz ze wskazaniem żądania, uzasadnienia i ewentualnego zdjęcia. Brak zdjęcia w zgłoszeniu i reklamacji może być powodem odrzucenia reklamacji.
3. Użytkownik zostanie zawiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji, na wskazany adres email Użytkownika, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

§ 10
Zmiana Regulaminu


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, według swojego uznania.
2. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionego Regulaminu przez instalację aktualizacji Systemu lub zaznaczenie zgody na zmianę Regulaminu.
3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Systemu i usunąć konto aplikacji ze swojego Urządzenia.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Regulamin podlega publikacji w Systemie.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Systemu z przyczyn niezależnych od niego.
3. Za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z usługi odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (w szczególności konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu), lub innych, niezależnych od Usługodawcy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają terminowe świadczenie Usługi.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu bez powiadomienia Użytkownika w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny w tym zmian funkcjonalnych Systemu.
8. Regulamin stanowi integralną część Zarządzenia oraz podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

 

Zarządzenie PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
w sprawie zasad działania Zespołu ds. Obsługi Systemu „Dbamy o Bydgoszcz” służącego do zgłaszania problemów na terenie Miasta Bydgoszczy oraz zasad jego funkcjonowania 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/603087/Zarzadzenie-61_2020

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/753328/Zarzadzenie-448_2021

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/841009/Zarzadzenie-327_2022

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/894605/Zarzadzenie-637_2022

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/965475/Zarzadzenie-454_2023