Deklaracja dostępności serwisu Aplikacji Dbamy o Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Aplikacji Dbamy o Bydgoszcz zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Aplikacji Dbamy o Bydgoszcz.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: - cel linku nie jest odpowiednio określony, - załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, - pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej, - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.

Wyłączenia:

- mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł, - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów, - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Brak możliwości odczytu mapy przez osobę słabowidzącą.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr Agnieszka Bańkowska - Dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej - Koordynator ds. dostępności, adres poczty elektronicznej bzs@um.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 58 59 132. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres organu odwoławczego: https://www.rpo.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka?formSubId=RPO&serviceId=SC:51168&formName=UGlzbW8gb2fDs2xuZSB6IG9ic8WCdWfEhSBkdcW8eWNoIHBsaWvDs3c=&kupName=UGlzbW8gb2fDs2xuZSBkbyBSemVjem5pa2EgUHJhdyBPYnl3YXRlbHNraWNo

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: Infolinia: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Udogodnienia

Aplikacja Dbamy o Bydgoszcz służy do zgłaszania usterek w przestrzeni Miasta. Zapewnia prostą dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi i służbami miejskimi. Dzięki DoB służby miejskie mogą w szybki i dokładny sposób podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie zgłoszonego problemu.

Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna, w ramach której świadczone są usługi drogą elektroniczną na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu mobilnym. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (dla systemu Android) oraz App Store (dla systemu iOS).  

Urząd Miasta Bydgoszczy udostępnia następujące aplikacje mobilne:

- Dbamy o Bydgoszcz w wersji dla systemu Android,
- Dbamy o Bydgoszcz w wersji dla systemu iOS.
- Aktywne Miasta w wersji dla systemu Android,
- Aktywne Miasta w wersji dla systemu iOS,


W zakładce "Pobierz" odpowiednio sklep Google Play oraz sklep App Store są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację.

Strona WEB posiada funkcjonalność dla osób słabowidzących powiększenia rozmiaru czcionki i zmiany kontrastu.