Deklaracja dostępności serwisu Dbamy o Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Dbamy o Bydgoszcz zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Dbamy o Bydgoszcz.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: - cel linku nie jest odpowiednio określony, - załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, - pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej, - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.

Wyłączenia:

- mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł, - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów, - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Brak możliwości odczytu mapy przez osobę słabowidzącą.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr Agnieszka Bańkowska - Dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej - Koordynator ds. Dostępności, adres poczty elektronicznej agnieszka.bankowska@um.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 525858904. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres organu odwoławczego: https://www.rpo.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka?formSubId=RPO&serviceId=SC:51168&formName=UGlzbW8gb2fDs2xuZSB6IG9ic8WCdWfEhSBkdcW8eWNoIHBsaWvDs3c=&kupName=UGlzbW8gb2fDs2xuZSBkbyBSemVjem5pa2EgUHJhdyBPYnl3YXRlbHNraWNo

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: Infolinia: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Ratusz ul. Jezuicka 1

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście główne od str. Starego Rynku z podjazdami, bez utrudnień. Wejście boczne od ul. Niedźwiedzia umożliwia dostęp do części parterowej, gdzie mieści się Kancelaria Ogólna, Punkt Obsługi Mieszkańca. Brak dostępu do wyższych kondygnacji w części „A” budynku. Wejście od str. ul. Jezuickiej – niedostępne – schody.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W głównej części Ratusza jest winda z dojazdem bez utrudnień. Przyciski z opisem Braile.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Jedno miejsce przed Ratuszem, tylko na czas pobytu w budynku. Wjazd udostępnia ochrona.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

  On-line w Punkcie Obsługi Mieszkańca  pok. 10A.

 7. Inne informacje

  Ubikacje dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku na parterze.

ul. Jezuicka 2 (Windykacja, Miejski Konserwator Zabytków)

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez 3 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Brak możliwości dotarcia na piętra.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 4A – przejazd do Przyrzecze 7-13

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście bez utrudnień. Ochrona – informacja.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Brak możliwości dotarcia na piętra.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje na parterze przy budynkach ul. Przyrzecze.

ul. Jezuicka 6-14

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejścia przez 1-2 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Brak możliwości dotarcia na piętra.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 14A Biuro Meldunkowe

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez niski 1stopień.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Okienka dostępne. Punkt KDR i Bydgoskiej Karty 3+ kolejne 2 stopnie.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 16 Podatki

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez 3 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Parter dostępny.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 18 Gońcy

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez 2 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Parter dostępny.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 24

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez 4 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Parter dostępny.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Grudziądzka 9-15 Bud. „A”

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejścia bezpośrednio z ulicy bez barier architektonicznych na 2 kondygnacje.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajdują się 2 windy umożliwiające dotarcie do każdego piętra budynku jak również przejechać do bud. „B” i „C”. Przyciski z opisem Braile i informacją głosową.W części niskiej – dostęp do Małej Sali Obsługi w WUK wymaga pokonania kilkunastu stopni – niedostępna dla osób na wózkach. Obsługa realizowana w Dużej Sali.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  2 miejsca na ogólnodostępnym parkingu, przy drodze wyjazdowej z parkingu.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  W Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych jest on-line.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku na parterze.

ul. Grudziądzka 9-15 Bud. „B”

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wjazd po pochylni.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajduje się 1 winda umożliwiająca dotarcie do każdego piętra budynku jak również przejechanie do bud. „A” i „C”. Przyciski z opisem Braile.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  2 miejsca na ogólnodostępnym parkingu, przy drodze wyjazdowej z parkingu. Przy budynku w strefie ograniczonego parkowania, przy podjeździe jest oznakowane miejsce.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacja dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku na parterze.

ul. Grudziądzka 9-15 Bud. „C”

 

  1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

    

   Wjazd bezpośrednio na parter lub z zewnątrz bezpośrednio windą.

    

  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

   W budynku znajduje się 1 winda umożliwiająca dotarcie do każdego piętra budynku jak również przejechanie do bud. „A” i „B”. Przyciski z opisem Braile.

  3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

   Nie stosuje się.

  4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

   2 miejsca na ogólnodostępnym parkingu, przy drodze wyjazdowej z parkingu. Przy budynku „B” w strefie ograniczonego parkowania, przy podjeździe jest oznakowane miejsce.

  5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

   Nie ma ograniczeń.

  6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

   Nie ma.

  7. Inne informacje.

   Ubikacja dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku na 1 i 2 piętrze.

 

ul. Grudziądzka 9-15 Bud. „D”

Budynek nie jest przeznaczony do Obsługi mieszkańców, są to głównie pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Czasowo wykorzystywane pomieszczenia mają dostęp bezpośredni z parkingu zamkniętego.

ul. Przyrzecze 7-13

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście bez utrudnień od budynku Jezuicka 4A. Ochrona – informacja. Wejście od strony ul. Przyrzecze niedostępne – schody.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Brak możliwości dotarcia na piętra.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje na parterze przy budynkach ul. Przyrzecze.

ul. Wojska Polskiego 1 – Centrum Handlowe „Zielone Arkady” – Punkt Obsługi Mieszkańców

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejścia bezpośrednio z ulicy bez barier architektonicznych.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajdują się windy umożliwiające dotarcie do każdego piętra budynku.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  W pomieszczeniu POM, nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

  Ogólnodostępne parkingi Centrum Handlowego.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku na piętrach.

ul. Gierczak 6

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście bez utrudnień od budynku.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Parter.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Osiedla – przed budynkiem.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje niedostosowane dla niepełnosprawnych na wózku.

ul. Sielanka 8A

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  - Wejście do biur wymaga pokonania kilkunastu schodów. Nie są to wydziały obsługujące mieszkańców.
  - Wejście do Urzędu Stanu Cywilnego – Sala Ślubów wymaga użycia platformy pionowej dla niepełnosprawnych.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Urzędu Stanu Cywilnego – Sala Ślubów wymaga użycia platformy pionowej dla niepełnosprawnych.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Platforma pionowa przy wejściu do USC. Przy furtce wjazdowej i podjeździe znajdują się domofony umożliwiające wezwanie pomocy przy wjeździe. Platforma może być obsługiwana przez osobę na wózku.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Miejsce dedykowane. Parking przed budynkiem.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacja niedostosowana dla niepełnosprawnych na wózku. Obecnie problemem może okazać się wąski przejazd przez drzwi do ubikacji. Planowana modernizacja (obecnie wykonany projekt i środki przekazane do WIM).

ul. Wojska Polskiego 65 – Świadczenia Rodzinne i BOK

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wjazd po pochylni na parter.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajduje się winda umożliwiająca dotarcie do każdego piętra budynku. Przyciski z opisem Braile.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Pochylnia – wjazd na parter poczekalni.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  miejsca na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Tłumacz on-line na parterze, w pobliżu poczekalni – pok.44.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku na parterze i 2 piętrze w Wydziale Świadczeń Rodzinnych.

Udogodnienia

Aplikacja Dbamy o Bydgoszcz służy do zgłaszania usterek w przestrzeni Miasta. Zapewnia prostą dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi i służbami miejskimi. Dzięki DoB służby miejskie mogą w szybki i dokładny sposób podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie zgłoszonego problemu.

 

Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna, w ramach której świadczone są usługi drogą elektroniczną na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu mobilnym. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (dla systemu Android) oraz App Store (dla systemu iOS).  

 

Urząd Miasta Bydgoszczy udostępnia następujące aplikacje mobilne:
-    "Dbamy o Bydgoszcz" w wersji dla systemu Android,
-    "Dbamy o Bydgoszcz " w wersji dla systemu iOS.

W zakładce "Pobierz" odpowiednio sklep Google Play oraz sklep App Store są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację.

Strona WEB posiada funkcjonalność dla osób słabowidzących powiększenia rozmiaru czcionki i zmiany kontrastu.